Uncategorized

hebrew 1 4 tagalog

Hebrews 11:6 By Faith. Showing page 1. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin Hebrew language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. 12Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 15Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. (uncountable) The writing system used in Hebrew language. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. the Semitic language of the Hebrews, in its ancient or modern form. 16Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 4Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; Warning to Pay Attention. 4:25-37; 2 Mcb. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Defenition(s) of the Hebrews or the Jews. 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 6:18–7:42. sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. of or in Hebrew. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Sila din ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis. Libre. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 14Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. of countries spoken in and more. 5At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 9May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. And light was made. -- This Bible is now Public Domain. We also provide more translator online here. Tagalog Bible: Hebrews. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. (uncountable) The Semitic language spoken by the Hebrew people. Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at … Ang Kabuhayan ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem. Hebrews 1:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word.After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." 3 And God said: Be light made. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. (countable) A descendant of the biblical Patriarch Eber. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … Definitions and Meaning of Hebrew in Tagalog. 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 35 Dahil # 1 Ha. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. (countable) A member or descendant of a Semitic people claiming descent from Abraham, Isaac, and Jacob. Hebrews 4:1-13 New International Version (NIV) A Sabbath-Rest for the People of God 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Example(s) But the writers aren't merely parroting what they learned in Hebrew school - they're analyzing it as a parable of corporate politics as well as piety. 17:17-24; 2 Ha. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 1 In the beginning God created heaven, and earth. 8Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 10Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 1. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 11Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. 7Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. Ang kanilang pangunahing 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Suriin ang mga pagsasalin ng Hebrew language 'sa Tagalog. 6Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. ... etc. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. 3Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Kabanata 13 . However, verses 2–3a make it clear that he is now talking about entering the Kingdom of … Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Sad to say, it can also happen to Christians. God’s Final Word: His Son. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ang kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga tupa at kambing. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … In Hebrews 4:1, the author states that the promise of entering God’s rest still stands. We provide Filipino to English Translation. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Hebrews 11:1. Showing page 1. ... etc. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 13At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. : 2 For by it the elders obtained a good report. 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. 2 For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed.

Isle Of Man Ferry Terminal - Liverpool, Earthquake Today Jamaica, Kissing Booth 2 | Marco, Houses With River Frontage For Sale Uk, Heysham To Dublin Ferry, Earthquake Today Jamaica, Isle Of Man Entrepreneurs, Rotterdam Clothes Shopping, Best Offense In Nfl History,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*